آیا ماشین زمان نازی ها تکنولوژی گریز از جاذبه داشته است؟ + تصاویر

طبق برخی ادعاها نازی ها در یک پروژه فوق سری در آخرین روزهای جنگ جهانی پروژه سری ساخت بل یا همان ماشین زمان شدند. ظاهرا ماشین زمان نازی ها توانایی گریز از جاذبه و انتقال نیروهای هیتلر به فضا را داشته است. ماشین زمان نازی ها یا نازی بل چه بوده؟ بر طبق برخی فرضیه … ادامه خواندن آیا ماشین زمان نازی ها تکنولوژی گریز از جاذبه داشته است؟ + تصاویر