‫تهیه یک DynamicXml برای خواندن اطلاعات فایل Xml با استفاده از انقیاد پویا در سی‌شارپ

در فریمورک NET. ابزارهای مختلفی برای کار با داده‌های XML در نظر گرفته شده‌است که بعد از نسخه ۳٫۵ آن، انتخاب اول LINQ to XML می باشد. در این مطلب قصد داریم API ای DynamicXml را برای خواندن اطلاعات فایل‌های XML با استفاده از LINQ to XML و انقیاد پویا در سی‌شارپ (Dynamic Binding)  تهیه کنیم. با ما همراه شوید.


راه حل اول: استفاده از ExpandoObject

public static class ExpandoXml
{
  public static dynamic AsExpando(this XDocument document)
  {
    return CreateExpando(document.Root);
  }

  private static dynamic CreateExpando(XElement element)
  {
    var result = new ExpandoObject() as IDictionary<string, object>;
    if (element.Elements().Any(e => e.HasElements))
    {
      var list = new List<ExpandoObject>();
      result.Add(element.Name.ToString(), list);
      foreach (var childElement in element.Elements())
      {
        list.Add(CreateExpando(childElement));
      }
    }
    else
    {
      foreach (var leafElement in element.Elements())
      {
        result.Add(leafElement.Name.ToString(), leafElement.Value);
      }
    }
    return result;
  }
}

در تکه کد بالا از طریق متد CreateExpando به صورت بازگشتی ابتدا بررسی می‌شود که آیا عنصر جاری دارای عناصری می‌باشد و همچنین آیا آنها دارای فرزند می‌باشند یا خیر؛ در صورت برقراری شرط، نتیجه‌ی اجرای متد CreateExpando بر روی تک تک عناصر فرزند را درون لیستی از ExpandoObject قرار داده و سپس آن لیست نیز به عنوان Value عنصر جاری در نظر گرفته می‌شود. در صورت عدم برقراری شرط مذکور، مقادیر مربوط به عناصر فرزند را در قالب یک ExpandoObject به عنوان خروجی بازگشت خواهد داد.

راه حل دوم: استفاده از DynamicObject

برای این منظور کلاس زیر را در نظر بگیرید:
  public class DynamicXml : DynamicObject, IEnumerable
  {
    private readonly dynamic _xml;
    public DynamicXml(string fileName)
    {
      _xml = XDocument.Load(fileName);
    }

    public DynamicXml(dynamic xml)
    {
      _xml = xml;
    }

    public IEnumerator GetEnumerator()
    {
      foreach (var item in _xml.Elements())
      {
        yield return new DynamicXml(item);
      }
    }

    public override bool TryGetMember(GetMemberBinder binder, out object result)
    {
      var xml = _xml.Element(binder.Name);
      if (xml != null)
      {
        result = new DynamicXml(xml);
        return true;
      }

      var attribute = _xml.Attribute(binder.Name);
      if (attribute != null)
      {
        result = new DynamicXml(attribute);
        return true;
      }

      result = null;
      return false;
    }

    public static implicit operator string(DynamicXml xml)
    {
      return xml._xml.Value;
    }
  }

کلاس DynamicXml از طریق سازنده اول، نام فایل را دریافت کرده و از طریق LINQ to XML با استفاده از متد Load کلاس XDocument، فایل مورد نظر بارگذاری شده و درون فیلدی به نام xml_ از نوع dynamic نگه داشته می‌شود. کار بعدی، بازنویسی متد TryGetMember می‌باشد. در بدنه بازنویسی شده این متد ابتدا بررسی می‌شود که آیا با نام خصوصت درخواست شده عنصری در داده XML وجود دارد یا خیر؛ در صورت موجود بودن، پارامتر result با یک  وهله جدید از DynamicXml مقدار دهی می‌شود که عنصر یافت شده از طریق سازنده دوم، به عنوان داده xml برای مقدار دهی فیلد xml_ به عنوان آرگومان ارسال می‌شود. در صورت عدم وجود عنصر مذکور، بدنبال خصوصیتی با آن نام بوده و در صورت یافت شدن، باز به عنوان یک وهله DynamicXml برای مقدار دهی result استفاده می‌شود.

در ادامه برای نسبت دادن یک وهله از DynamicXml به یک متغیر string و دستیابی به مقدار یک عنصر که از طریق خصوصیت، درخواست می‌شود نیاز است تا اپراتور ضمنی string را نیز برای کلاس بالا نظر بگیریم. همچنین برای ایجاد امکان پیمایش برروی عناصر فرزند از طریق foreach، لازم است واسط IEnumerable را نیز پیاده سازی کرده باشیم.


طریقه استفاده

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var doc1 = XDocument.Load("Employees.xml");
      
      foreach (var element in doc1.Element("Employees").Elements("Employee"))
      {
        Console.WriteLine(element.Element("FirstName").Value);
      }

      dynamic doc2 = XDocument.Load("Employees.xml").AsExpando();
      foreach (var employee in doc2.Employees)
      {
        Console.WriteLine(employee.FirstName);
      }

      dynamic doc3 = new DynamicXml("Employees.xml");
      foreach (var employee in doc3.Employees)
      {
        Console.WriteLine(employee.FirstName);
        Console.WriteLine(employee.Id);
      }
    }
  }

و فایل Employees.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Employees>
  <Employee Id="1">
    <FirstName>
      Employee1
    </FirstName>
  </Employee>
   <Employee Id="2">
    <FirstName>
      Employee2
    </FirstName>
  </Employee>
   <Employee Id="3">
    <FirstName>
      Employee3
    </FirstName>
  </Employee>
   <Employee Id="4">
    <FirstName>
      Employee4
    </FirstName>
  </Employee>
</Employees>

dotnettips
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *